AktualnościO nasImprezyDlaczego CIGGaleriaLinkiKontakt

SZUKAJ

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo

Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Działanie 6.1 pozwoli przedsiębiorstwom uczestniczącym w Działaniu na:

               zwiększenie poziomu eksportu,

                   zintensyfikowanie powiązań  z zagranicznymi partnerami,

  •         zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

  • Ponadto Działanie 6.1 poprzez udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych pozwoli na promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Wspierane w ramach działania projekty:

Działanie 6.1 Paszport do eksportu obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:

1)      przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy;

2)      doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:

a)        rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę;

b)        aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku;

c)        możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji  związanych z eksportem,

d)        tworzenia strategii rozwoju eksportu,

którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

3)      co najmniej jeden z poniższych instrumentów:

a)          wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym;

b)         udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

c)          udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą,;

przy czym podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi kontrahentami.

d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

Beneficjenci działania:

          1.      Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, 

          2.    Instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

kontakt: ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego 9/158, 03-984 Warszawa, tel./fax +48 22 875 09 00 , +48 22 875 09 01